เลือกปี    
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 429 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 336 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2566 (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
286 KB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4) 153 KB
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5) 259 KB
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 222 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) 279 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 246 KB
* เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : companysecretary@ais.co.th
* บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) https://ivp.tsd.co.th/
เอกสารแนบ 5 นิยามของกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 166 KB
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 104 KB
เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 187 KB
เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 342 KB
เอกสารแนบ 9 การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 111 KB
เอกสารแนบ 10 คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 113 KB
เอกสารแนบ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม 159 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 106 KB
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า 127 KB
แบบฟอร์ม 2 และ 3 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2567 188 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 496 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 324 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2565 (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3) 230 KB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4) 162 KB
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5) 233 KB
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 138 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) 138 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 138 KB
เอกสารแนบ 5 นิยามของกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 99 KB
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 171 KB
เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 346 KB
เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 284 KB
เอกสารแนบ 9 การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 163 KB
เอกสารแนบ 10 คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 277 KB
เอกสารแนบ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม 277 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้า
2 & 3) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2566
256 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 371 KB
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 6.40 MB
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.-แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) 260 KB
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 108 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 324 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3) 230 KB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4) 162 KB
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5) 233 KB
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 138 KB
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 99 KB
เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 171 KB
เอกสารแนบ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 346 KB
เอกสารแนบ 8 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม 284 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 163 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 277 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 140 KB
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า 372 KB
แบบฟอร์ม 2 และ 3: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2565 596 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 793 KB
สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 68.1 KB
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 6.00 MB
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.-แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) 313 KB
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 278 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 951 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 1, 2, 3, 5 และ 6)
637 KB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4) 451 KB
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5) 607 KB
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 409 KB
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 126 KB
เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 288 KB
เอกสารแนบ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 122 KB
เอกสารแนบ 8 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม 259 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 175 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 345 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 304 KB
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า 564 KB
แบบฟอร์ม 2 และ 3: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2564 825 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 376 KB
สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 333 KB
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 1.10 MB
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.-แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) 287 KB
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 284 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 621 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2562 (สำหรับวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)
250 KB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4) 221 KB
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5) 260 KB
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (สำหรับวาระที่ 7) 116 KB
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 166 KB
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 117 KB
เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 220 KB
เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 368 KB
เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม 295 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 337 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 693 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1.18 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 841 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2561 (สำหรับวาระที่ 1, 2, 3, 5 และ 7) 422 KB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4) 201 KB
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (สำหรับวาระที่ 5 และ 6) 210 KB
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) 527 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 337 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 693 KB
เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 675 KB
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 102 KB
เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 188 KB
เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 180 KB
เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 112 KB
เอกสารแนบ 10 ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 184 KB
เอกสารแนบ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 352 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 905 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 962 KB
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีและรายงานพัฒนาความยั่งยืน 2560 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 17.1 MB
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 230 KB
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 258 KB
เอกสารแนบ 4 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท 244 KB
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 594 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 325 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 686 KB
เอกสารแนบ 6 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 176 KB
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 81 KB
เอกสารแนบ 8 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 108 KB
เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 89 KB
เอกสารแนบ 10 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 54 KB
เอกสารแนบ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 177 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1,042 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 618 KB
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 9,170 KB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 7,861 KB
เอกสารแนบ 3 รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2559 9,066 KB
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี 260 KB
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ ซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง 437 KB
เอกสารแนบ 6 6 (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 323 KB
6 (ข) แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 326 KB
6 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นาและกาหนดค่าตอบแทน 634 KB
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 340 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 188 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 357 KB
เอกสารแนบ 8 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 366 KB
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 120 KB
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 207 KB
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 200 KB
เอกสารแนบ 12 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 112 KB
เอกสารแนบ 13 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 195 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 2,074 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 226 KB
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 8,439 KB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 17,870 KB
เอกสารแนบ 3 รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2558 12,656 KB
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 156 KB
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 142 KB
เอกสารแนบ 6 6 (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและ หุ้นรองรับของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 826,900 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 247 KB
6 (ข) แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 406 KB
6 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 852 KB
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 136 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 98 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 188 KB
เอกสารแนบ 8 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 153 KB
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 69 KB
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 103 KB
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 104 KB
เอกสารแนบ 12 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 70 KB
เอกสารแนบ 13 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 189 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 2,074 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 4,944 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 187 KB
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า 312 KB
แบบฟอร์ม 2 และ 3: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2558 458 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 1,612 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 6,673 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1,989 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 4,258 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 1,469 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 1,620 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 602 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1,075 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 257 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1,244 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 413 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 3,490 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 271 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 962 KB