วิสัยทัศน์ของ
เอไอเอส
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย
พันธกิจ
ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ
ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระฉับกระเฉงให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร
สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิต เอไอเอสตั้งเป้าหมายองค์กรในการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยสร้างโอกาสในการเติบโตด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก และยกระดับรากฐานสำคัญของบริษัทด้วยความอัจฉริยะ นวัตกรรม และ โซลูชันที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เอไอเอสให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมกับการพัฒนาองค์กรสู่ Cognitive Tech-Co เพื่อเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน และเป้าหมายในการสร้างอนาคตประเทศไทยที่ยั่งยืน

กานต์ ตระกูลฮุน / ประธานกรรมการบริษัท
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร