วิสัยทัศน์ของเอไอเอส
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย
พันธกิจ
ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ
ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระฉับกระเฉงให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร
สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิต เอไอเอสตั้งเป้าหมายองค์กรในการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยสร้างโอกาสในการเติบโตด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก และยกระดับรากฐานสำคัญของบริษัทด้วยความอัจฉริยะ นวัตกรรม และ โซลูชันที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
AIS strategy: Transformation towards

เอไอเอสมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงองค์กร จาก Digital Life Service Provider สู่ Cognitive Tech-Co ท่ามกลางภาวะที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

กานต์ ตระกูลฮุน / ประธานกรรมการบริษัท
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร