ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

นัฐิยา พัวพงศกร
หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์
นภสินธุ์ สานติวัตร
ปัณณวัฒน์ ตรีกาลนนท์
ปารตี พลบัวไข

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
เลขที่ 414 อาคาร เอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล: investor@ais.co.th

ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเอไอเอส

+662-029-5000

ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 1175 หรือ
+662-271-9000

เฟสบุ๊ค ออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์

แบบฟอร์มการติดต่อกรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อ


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้