เลือกปี    
2567 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี
งบการเงิน
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
บันทึกแถลงผลประกอบการ
เอกสารนำเสนอการแถลงผลประกอบการ
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลการดำเนินงานรายไตรมาส (Factsheet)
ข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เอกสารนำเสนองานประชุมนักวิเคราะห์
วิดีโอถ่ายทอดงานประชุมนักวิเคราะห์
ไฟล์ทั้งหมด


นิยามคำศัพท์

จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็น churn
จำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ตัดออกจากระบบ (Postpaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสถานะการค้างชำระเกิน 60 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ
จำนวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ตัดออกจากระบบ (Prepaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนวันใช้งานหมดเกิน 45 วัน หรือจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งานใดๆ เกิน 90 วัน
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ ผลต่างระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นงวด กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
อัตราจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn rate) จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จดทะเบียนใหม่ระหว่างงวด และจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้บริการข้ามแดนขาเข้า และรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
นาทีโทรเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (MOU) จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียง และ การโทรออกต่างประเทศ หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
จำนวนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ต่อเลขหมายต่อเดือน (VOU) จำนวนอินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บเงินจากการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเกิดจากปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
อัตรากำไร EBITDA margin EBITDA / รายได้รวม
เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest-bearing Debt to Equity) เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / EBITDA
หนี้สินสุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินตามสัญญาเช่า + ค่าใบอนุญาติคลื่นความถี่ค้างจ่าย - เงินสด) / EBITDA
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) EBITDA * (1-อัตราภาษี) / (หนี้สินครบกำหนดชำระใน 1 ปี + ดอกเบี้ยจ่ายรายปี)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) กำไรสุทธิ / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดและปลายงวด
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) กำไรสุทธิ / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ต้นงวดและปลายงวด
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินลงทุนโครงข่าย - หนิ้สินตามสัญญาเช่าจ่าย
Debt to Equity Ratio (x) Total Liability / Total Equity