องค์ประกอบของกรรมการบริษัทนายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานคณะกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - 2560
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - 2566
กรรมการ
บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2554 - 2562
ที่ปรึกษา
Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
รองประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Engineering Management), University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DAP: Director Accreditation Program รุ่น 138/2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บจก. กัลฟ์1
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
2563 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2561 - ปัจจุบัน
Board of Councilors
University of Southern, California Annenberg School for Communication and Journalism สหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
กรรมการ
Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2561 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เจพี
2554 - 2560
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2551 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. กัลฟ์ เจพี
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 - 2559
ผู้แทนถือใบอนุญาต
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 - 2559
ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 - 2559
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - 2562
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BPI Family Bank
กรรมการ
BPI Capital Corporation
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Manila Water Company Inc.
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Ayala Foundation Inc.
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
AC Energy Holding Inc.
กรรมการ
AC Infrastructure Holding Corp.
2553 - 2560
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Manila Water Company Inc.
2541 - 2552
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการอิสระ
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย (คปภ.)
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ
2561 - 2563
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
บมจ. ปตท.
2560 - 2562
ประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายปรีดี ดาวฉาย
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิสเซอร์แลนด์
 • Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา
 • Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร
 • Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2564 – พฤศจิกายน 2566
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – กันยายน 2566
กรรมการ
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 - พฤษภาคม 2566
กรรมการ
บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
2564 – 7 กันยายน 2565
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป
2564 - 2564
กรรมการอิสระ
บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 - 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2563 – 2563
ประธานกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2559 – 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 – 2563
กรรมการ
ASEAN Bankers Association
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – (กพอ.)
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2563
ประธาน
สมาคมธนาคารไทย
2558 – 2563
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 - 2563
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
2553 – 2563
กรรมการ
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
2558 – 2562
กรรมการ
บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
2563 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
2563 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต National University of Singapore, Singapore
 • Postgraduate Diploma, Business Administration, National University of Singapore, Singapore
 • Master, Research in Electronics Systemc, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
 • General Degree, Electronics, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2565 – ปัจจุบัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Bridge Mobile Pte Ltd.
2560 – ปัจจุบัน
Authority Member
Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
2563 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - 2564
Group Chief Corporate Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
2551 - 2558
Group Chief Financial Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, University of Florida, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 164/2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
2563 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 - 2564
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2558 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 - 2564
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
2562 - 2563
กรรมการ
บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 - 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, Harvard University สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
Singapore Telecommunications Limited
2560 - 2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระหว่างประเทศ
Singapore Telecommunications Limited
2554 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
CapitaLand Limited
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมิทธ์ พนมยงค์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Economics), the London School of Economics and Political Science (LSE), สหราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 76/2551
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), รุ่น 0/2557
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กับฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัฟล์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
กรรมการ
Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
2563 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH
กรรมการ
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โอแอนด์เอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Ltd.
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2563 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2561 - 2561
ประธาน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการ
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Arts, Economics, Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2563
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ส.ค. 2563 - พ.ย. 2566
กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2564 - พ.ย. 2566
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2564 - พ.ย. 2566
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2560 - มิ.ย. 2564
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2560 - มิ.ย. 2564
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2547 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการช่อง 3
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2560
รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2539 - 2541
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บี เอ็ม จี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2541 - 2547
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด
2536-2539
Regional Marketing Director
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
2531-2536
Business Development Manager
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการทุกคนควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าสี่ (4) บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบไว้เฉพาะเป็นรายกรณี โดย ณ สิ้นปี 2565 มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งที่บริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 9 ท่าน

ทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

กรรมการ 5 ท่าน (45%) มีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (27%) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และคุณมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก


หมายเหตุ :
- กรรมการ 4 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ