องค์ประกอบของกรรมการบริษัทนายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการประธานกรรมการการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2558 - 2560 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการพัฒนาความ เป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการทบทวน กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
 • 2554 - 2562 ที่ปรึกษา Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
รองประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 8 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - 2562 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่า ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. โอสถสภา
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บีอีซีเวิลด์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2559 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยคม
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ และทรัพยากรมนุษย์ฯ
 • 2559 - 2561 กรรมการ บจ. โอสถสภา
 • 2559 กรรมการอิสระ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
 • 2547 - 2559 กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น29/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน Managing Partner R&T Asia (Thailand) Limited
 • 2548 - 2557 ผู้บริหาร บจ.ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2561 - 2562 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ iPeople Inc,
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BPI Family Bank
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BPI Capital Corporation
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Manila Water Company Inc.
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ Ayala Foundation Inc.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Energy Holding Inc.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
 • 2553 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company Inc.
 • 2541 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chai man Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2561 - พ.ย.63 ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.
 • 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจธนาคารกรุงไทย
 • 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
 • 2549 - 2555 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนกรุงไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย(คปภ.)
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and Country Chief Officer Thailand Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2557 - 2562 Chief Executive Officer, Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus Pty Limited 2555 - 2557 Chief Executive Officer, Group Digital Life and Country Chief Officer Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2555 Chief Executive Officer (Singapore) Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2558 - ปัจจุบัน Group Chief Corporate Officer Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2551 - 2558 Group Chief Financial Officer Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น119/2552
 • Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น6/2556
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงบมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
 • 2559 - 2562 กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีทีโกลบอลเคมิคอล
 • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาและ ส่งเสริมองค์กรมหาชน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการประเมิน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีกรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการด้าน ธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน สำนักงานก.ล.ต.
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2559 - 2563 กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีคณะกรรมการ พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฮุย เว็ง ชอง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้อำนวยการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่่ 230/2559
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - 2552 รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2553 - 2556 CEO International Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเอนก พนาอภิชน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น111/2551
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 6 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากรรมการ พัฒนาธุรกิจใหม่บมจ. ไทยคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการทบทวน กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไฮช็อปปิ้ง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อิน ทัชมีเดีย
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทัชทีวี
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮช็อปปิ้งทีวี
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์แอนด์เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการทุกคนควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าสี่ (4) บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบไว้เฉพาะเป็นรายกรณี โดย ณ สิ้นปี 2563 มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งที่บริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 7 ท่าน

ทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

กรรมการ 9 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือคุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ และนายฮุย เว็ง ชอง


หมายเหตุ :
- กรรมการ 5 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ 9 ท่านของบริษัท มีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 จาก 9ข้อตามนิยามกรรมการอิสระของ DJSI
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ