องค์ประกอบของกรรมการบริษัทนายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานคณะกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - 2560
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2554 - 2562
ที่ปรึกษา
Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
รองประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Engineering Management), University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DAP: Director Accreditation Program รุ่น 138/2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บจก. กัลฟ์1
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
2563 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2561 - ปัจจุบัน
Board of Councilors
University of Southern, California Annenberg School for Communication and Journalism สหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
กรรมการ
Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2561 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เจพี
2554 - 2560
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2551 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. กัลฟ์ เจพี
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 - 2559
ผู้แทนถือใบอนุญาต
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 - 2559
ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 - 2559
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น29/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ศรีไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
Managing Partner
R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557
ผู้บริหาร
บจ.ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551
กรรมการ
บจ. ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - 2562
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BPI Family Bank
กรรมการ
BPI Capital Corporation
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Manila Water Company Inc.
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Ayala Foundation Inc.
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
AC Energy Holding Inc.
กรรมการ
AC Infrastructure Holding Corp.
2553 - 2560
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Manila Water Company Inc.
2541 - 2552
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - พ.ย.63
ประธานกรรมการ
บมจ.ปตท.
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
บมจ ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ปตท.
2549 - 2555
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย(คปภ.)
2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ. วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
2560 - 2562
ประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - 2551
กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2563 - ปัจจุบัน
Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and Country Chief Officer Thailand
Singapore Telecommunications Ltd.
2557 - 2562
Chief Executive Officer, Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus Pty Limited 2555 - 2557 Chief Executive Officer, Group Digital Life and Country Chief Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
2549 - 2555
Chief Executive Officer (Singapore)
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน
Group Chief Corporate Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
2551 - 2558
Group Chief Financial Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, University of Florida, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 164/2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
2563 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 - 2564
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2558 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 - 2564
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
2562 - 2563
กรรมการ
บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 - 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, Harvard University สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
Singapore Telecommunications Limited
2560 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
International Singapore Telecommunications Limited
2554 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
Capitalland Limited
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมิทธ์ พนมยงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Economics), the London School of Economics and Political Science (LSE), สหราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 76/2551
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), รุ่น 0/2557
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กับฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัฟล์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
กรรมการ
Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
2563 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH
กรรมการ
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โอแอนด์เอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Ltd.
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2563 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2561 - 2561
ประธาน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการ
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการทุกคนควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าสี่ (4) บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบไว้เฉพาะเป็นรายกรณี โดย ณ สิ้นปี 2564 มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งที่บริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 แห่ง จำนวน 10 ท่าน

ทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

กรรมการ 7 ท่าน (64%) มีประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (55%) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์


หมายเหตุ :
- กรรมการ 4 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ 10 ท่านของบริษัท มีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 จาก 9ข้อตามนิยามกรรมการอิสระของ DJSI
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ