เงินปันผลรวมต่อหุ้น(บาท)
 
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
 
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลคำนวนจาก เงินปันผลรวมต่อหุ้น หารด้วยราคาหุ้นเฉลี่ยในปีนั้นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
%
ของกำไรสุทธิในงบรวม
จ่ายเงินปันผล
ปีละ 2 ครั้ง

 

เงินปันผลสำหรับปี วันแรกที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD) Record date วันจ่ายปันผล ชนิดเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)
2566 19 ก.พ. 67 20 ก.พ. 67 17 เม.ย. 67 เงินสด ครึ่งปีหลัง 4.61 8.61
18 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 05 ก.ย. 66 เงินสด ครึ่งปีแรก 4.00
2565 22 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 19 เม.ย. 66 เงินสด ครึ่งปีหลัง 4.24 7.69
  19 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 06 ก.ย. 65 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.45
2564 18 ก.พ. 65 21 ก.พ. 65 19 เม.ย. 65 เงินสด ครึ่งปีหลัง 4.24 7.69
  16 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 01 ก.ย. 64 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.45
2563 19 ก.พ. 64 20 ก.พ. 64 20 เม.ย. 64 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.68 6.92
19 ส.ค.20 20 ส.ค.20 3 ก.ย. 20 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.24
2562 19 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 22 เม.ย. 63 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.56 7.34
15 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.78
2561 20 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62 18 เม.ย. 62 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.30 7.08
15 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.78
2560 5 เม.ย. 61 9 เม.ย. 61 26 เม.ย. 61 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.57 7.08
7 ส.ค. 60 10 ส.ค. 60 25 ส.ค. 60 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.51  
2559 5 เม.ย. 60 11 เม.ย. 60 26 เม.ย. 60 เงินสด ครึ่งปีหลัง 4.29 10.08
15 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59 เงินสด ครึ่งปีแรก 5.79
2558 31 มี.ค. 59 5 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59 เงินสด ครึ่งปีหลัง 6.49 12.99
  11 ส.ค. 58 17 ส.ค. 58 1 ก.ย. 58 เงินสด ครึ่งปีแรก 6.50  
2557 26 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58 22 เม.ย. 58 เงินสด ครึ่งปีหลัง 5.96 12.00
  13 ส.ค. 57 18 ส.ค. 57 2 ก.ย. 57 เงินสด ครึ่งปีแรก 6.04  
2556 28 มี.ค. 57 2 เม.ย. 57 22 เม.ย. 57 เงินสด ครึ่งปีหลัง 5.75 12.15
  16 ส.ค. 56 21 ส.ค. 56 4 ก.ย. 56 เงินสด ครึ่งปีแรก 6.40  
2555 1 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 เงินสด ครึ่งปีหลัง 5.00 10.90
  21 ส.ค. 55 24 ส.ค. 55 6 ก.ย 55 เงินสด ครึ่งปีแรก 5.90  
2554 2 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 23 เม.ย. 55 เงินสด ครึ่งปีหลัง 4.26 8.43
  16 ส.ค. 54 19 ส.ค. 54 2 ก.ย. 54 เงินสด ครึ่งปีแรก 4.17  
2553 4 เม.ย. 54 8 เม.ย. 54 26 เม.ย. 54 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.92 12.92
  16 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 3 ธ.ค. 53 เงินสด พิเศษ 6.00  
  17 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.00  
2552 12 เม.ย. 53 20 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.30 11.30
  12 เม.ย. 53 20 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 เงินสด พิเศษ 5.00  
  25 ส.ค. 52 28 ส.ค. 52 10 ก.ย. 52 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.00  
2551 16 เม.ย. 52 21 เม.ย. 52 4 พ.ค. 52 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.30 6.30
  22 ส.ค. 51 27 ส.ค. 51 10 ก.ย. 51 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.00  
2550 16 เม.ย. 51 21 เม.ย. 51 8 พ.ค. 51 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.30 6.30
  24 ส.ค. 50 29 ส.ค. 50 10 ก.ย. 50 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.00  
2549 30 มี.ค. 50 4 เม.ย. 50 10 พ.ค. 50 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.30 6.30
  25 ส.ค. 49 30 ส.ค. 49 13 ก.ย. 49 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.00  
2548 30 มี.ค. 49 4 เม.ย. 49 8 พ.ค. 49 เงินสด ครึ่งปีหลัง 3.30 6.30
  22 ส.ค. 48 25 ส.ค. 48 6 ก.ย. 48 เงินสด ครึ่งปีแรก 3.00  
2547 7 มี.ค. 48 10 มี.ค. 48 11 เม.ย. 48 เงินสด ครึ่งปีหลัง 2.60 4.75
  25 ส.ค. 47 30 ส.ค. 47 9 ก.ย. 47 เงินสด ครึ่งปีแรก 2.15  
2546 31 มี.ค. 47 5 เม.ย. 47 20 พ.ค. 47 เงินสด ครึ่งปีหลัง 2.10 4.10
  19 ส.ค. 46 22 ส.ค. 46 4 ก.ย. 46 เงินสด ครึ่งปีแรก 2.00  
2545 3 เม.ย. 46 9 เม.ย. 46 23 พ.ค. 46 เงินสด ครึ่งปีหลัง 1.55 1.55
2544 4 เม.ย. 45 10 เม.ย. 45 23 พ.ค. 45 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.40 0.40
2543 3 เม.ย. 44 9 เม.ย. 44 25 พ.ค. 44 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.40 0.40
2540 7 เม.ย. 41 10 เม.ย. 41 25 พ.ค. 41 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.11 0.41
  21 ส.ค. 40 26 ส.ค. 40 9 ก.ย. 40 เงินสด ครึ่งปีแรก 0.30  
2539 2 เม.ย. 40 8 เม.ย. 40 23 พ.ค. 40 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.30 0.60
  23 ส.ค. 39 28 ส.ค. 39 10 ก.ย. 39 เงินสด ครึ่งปีแรก 0.30  
2538 4 เม.ย. 39 10 เม.ย. 39 23 พ.ค. 39 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.30 0.50
  23 ส.ค. 38 28 ส.ค. 38 8 ก.ย. 38 เงินสด ครึ่งปีแรก 0.20  
2537 4 เม.ย. 38 10 เม.ย. 38 25 พ.ค. 38 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.15 0.32
  23 ส.ค. 37 26 ส.ค. 37 9 ก.ย. 37 เงินสด ครึ่งปีแรก 0.17  
2536 4 เม.ย. 37 8 เม.ย. 37 27 พ.ค. 37 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.17 0.27
  20 ส.ค. 36 25 ส.ค. 36 7 ก.ย. 36 เงินสด ครึ่งปีแรก 0.10  
2535 5 เม.ย. 36 9 เม.ย. 36 10 พ.ค. 36 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.14 0.21
  11 ส.ค. 35 17 ส.ค. 35 7 ก.ย. 35 เงินสด ครึ่งปีแรก 0.07  
2534 17 มี.ค. 35 20 มี.ค. 35 6 พ.ค. 35 เงินสด ครึ่งปีหลัง 0.06 0.06

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยจ่าย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีแรก และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีหลัง และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในส่วนของบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผน การลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย