นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - พ.ย.63
ประธานกรรมการ
บมจ.ปตท.
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
บมจ ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ปตท.
2549 - 2555
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย(คปภ.)
2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ. วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
2560 - 2562
ประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - 2562
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BPI Family Bank
กรรมการ
BPI Capital Corporation
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Manila Water Company Inc.
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Ayala Foundation Inc.
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
AC Energy Holding Inc.
กรรมการ
AC Infrastructure Holding Corp.
2553 - 2560
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Manila Water Company Inc.
2541 - 2552
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น29/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.ศรีไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
Managing Partner
R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557
ผู้บริหาร
บจ.ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551
กรรมการ
บจ. ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี