นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chai man Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2561 - พ.ย.63 ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.
 • 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจธนาคารกรุงไทย
 • 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
 • 2549 - 2555 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนกรุงไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย(คปภ.)
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น119/2552
 • Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น6/2556
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงบมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
 • 2559 - 2562 กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีทีโกลบอลเคมิคอล
 • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาและ ส่งเสริมองค์กรมหาชน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการประเมิน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีกรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการด้าน ธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน สำนักงานก.ล.ต.
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2559 - 2563 กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีคณะกรรมการ พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น29/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน Managing Partner R&T Asia (Thailand) Limited
 • 2548 - 2557 ผู้บริหาร บจ.ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี