นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - พ.ย.63
ประธานกรรมการ
บมจ.ปตท.
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
บมจ ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ปตท.
2549 - 2555
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย(คปภ.)
2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจ. วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
2560 - 2562
ประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - 2562
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BPI Family Bank
กรรมการ
BPI Capital Corporation
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Manila Water Company Inc.
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Ayala Foundation Inc.
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
AC Energy Holding Inc.
กรรมการ
AC Infrastructure Holding Corp.
2553 - 2560
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Manila Water Company Inc.
2541 - 2552
กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายปรีดี ดาวฉาย
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิสเซอร์แลนด์
 • Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา
 • Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร
 • Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
2564 – 7 กันยายน 2565
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป
2564 - 2564
กรรมการอิสระ
บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 - 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2563 – 2563
ประธานกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2559 – 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 – 2563
กรรมการ
ASEAN Bankers Association
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – (กพอ.)
2559 – 2563
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2563
ประธาน
สมาคมธนาคารไทย
2558 – 2563
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 - 2563
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
2553 – 2563
กรรมการ
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
2558 – 2562
กรรมการ
บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
2563 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
2563 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี