หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562(1) 2563(2) 2564 2565 2566
รายได้รวม 145,649 150,578 149,329 155,276 152,150 157,722 169,856 180,894 172,890 181,333 185,485 188,873
ต้นทุนรวม 88,050 88,936 83,548 84,819 82,992 92,259 103,456 139,640 135,179 143,154 148,525 125,387
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม(3) 61,437 63,691 66,427 70,776 60,741 70,498 73,792 78,710 89,398 91,383 89,711 93,371
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน     46,920 50,366 39,382 40,385 40,105 41,254 37,711 38,179 36,960 40,646
กำไรสุทธิ 34,884 36,274 36,033 39,152 30,667 30,077 29,682 31,190 27,434 26,922 26,011 29,086
สินทรัพย์รวม 100,968 112,026 126,351 181,761 275,670 284,067 290,505 289,669 350,171 356,222 337,044 454,439
หนี้สินรวม 57,426 66,133 79,486 133,268 232,962 233,641 232,836 220,275 274,481 274,397 251,227 363,761
ส่วนของผู้ถือหุ้น 43,542 45,893 46,865 48,493 42,708 50,427 57,669 69,394 75,689 81,825 85,816 90,678
Debt to Equity (x) 1.32 1.44 1.70 2.75 5.45 4.63 4.04 3.17 3.63 3.35 2.93 4.01
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 62,242 60,553 72,174 69,924 71,538 71,061 75,894 83,349 92,104 92,415 87,762 94,637
เงินลงทุน 9,598 28,460 32,562 32,255 47,554 41,108 20,198 23,029 28,057 25,786 32,319 37,088
อัตราภาษีเงินได้สุทธิ
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,613 46,237 46,082 49,154 35,864 35,921 35,637 37,402 32,526 32,894 32,182 35,998
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,714 10,007 10,079 9,999 5,175 5,843 5,923 6,209 5,089 5,970 6,168 6,909
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24% 22% 22% 20% 14% 16% 17% 17% 15.6% 18.2% 19.2% 19.2%
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 11,109 9,224 9,353 8,294 9,902 5,533 6,763 6,721 6,474 5,781 6,357 6,997
อัตราเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 24% 20% 20% 17% 28% 15% 19% 18% 20% 18% 20% 19%
การเติบโตของรายได้และกำไรเทียบกับปีก่อน  
อัตราเติบโตรายได้การให้บริการ 14.8% 3.7% 1.2% 2.2% 1.60% 4.9% 3.8% 5.7% -4.5% 1.0% 0.8% 4.2%
อัตราเติบโตรายได้รวม 15.2% 3.4% -0.8% 4.0% -2.00% 3.7% 7.7% 8.3% -4.4% 4.9% 2.3% 1.8%
อัตราเติบโตกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 9.0% 4.0% 4.0% 6.5% -14.00% 16% 4.7% 5.6% 13.6%(2) 2.2% -1.8% 4.1%
อัตราเติบโตกำไรสุทธิ 57.0% 4.0% -1.0% 8.5% -22.00% -1.9% -1.3% 2.7% -12.0%(2) -1.9% -3.4% 12%
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 42.0% 42.0% 44.0% 45.6% 39.90% 44.7% 43.4% 43.5% 51.7% 50.4% 48.4% 49.4%
อัตรากำไรสุทธิ 24.0% 24.0% 24.0% 25.2% 20.20% 19.1% 17.5% 17.2% 15.9% 14.8% 14.0% 15%
กำไรต่อหุ้น 11.73 12.20 12.12 13.17 10.31 10.12 9.98 10.49 9.23 9.05 8.75 9.78
เงินปันผลต่อหุ้น 10.90 12.15 12.00 12.99 10.08 7.08 7.08 7.34 6.92 7.69 7.69 8.61
อัตราสภาพคล่อง 1.05 0.77 0.88 0.66 0.46 0.5 0.5 0.45 0.45 0.39 0.36 0.31
หนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (เท่า) Net cash 0.2 0.3 0.7 1.4 1.4 1.3 0.9 0.9 0.8 0.8 1.1(4)
หนี้สินสุทธิต่อทุน 0.47 0.54 0.79 1.32 2.3 2.2 1.9 1.36 1.0 0.9 0.9 1.23
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 45 50 34 30 14 13 12 13.3 13.5 15.5 17.2 15.2
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 37% 34% 31% 25% 13% 10% 10% 11% 8.6% 7.6% 7.5% 7.3%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน 84% 82% 79% 82% 67% 65% 55% 49% 38% 34% 31% 33%
รายได้แบ่งตามประเทศ
ประเทศไทย     149,329 155,276 152,150 157,722 169,856 180,894 172,890 181,333 185,485 188,873
ประเทศอื่นๆ - - - - - - - - - - -
รวมรายได้     149,329 155,276 152,150 157,722 169,856 180,894 172,890 181,333 185,485 188,873
% สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเทศ
ประเทศไทย     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ประเทศอื่นๆ - - - - - - - - - 0% 0% 0%
รวม     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Post-TFRS 15

** Post-TFRS 16

(3) มีการปรับปรุงEBITDA ตั้งแต่ปี 2564

(4) EBITDA ปรับปรุงให้เต็มปีจากตัวเลข 3BB ระยะเวลา 46 วัน

นิยามคำศัพท์

จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็น churn
จำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ตัดออกจากระบบ (Postpaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสถานะการค้างชำระเกิน 60 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ
จำนวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ตัดออกจากระบบ (Prepaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนวันใช้งานหมดเกิน 45 วัน หรือจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งานใดๆ เกิน 90 วัน
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ ผลต่างระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นงวด กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
อัตราจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn rate) จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จดทะเบียนใหม่ระหว่างงวด และจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้บริการข้ามแดนขาเข้า และรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
นาทีโทรเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (MOU) จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียง และ การโทรออกต่างประเทศ หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
จำนวนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ต่อเลขหมายต่อเดือน (VOU) จำนวนอินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บเงินจากการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเกิดจากปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
อัตรากำไร EBITDA margin EBITDA / รายได้รวม
เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest-bearing Debt to Equity) เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / EBITDA
หนี้สินสุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินตามสัญญาเช่า + ค่าใบอนุญาติคลื่นความถี่ค้างจ่าย - เงินสด) / EBITDA
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) EBITDA * (1-อัตราภาษี) / (หนี้สินครบกำหนดชำระใน 1 ปี + ดอกเบี้ยจ่ายรายปี)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) กำไรสุทธิ / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดและปลายงวด
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) กำไรสุทธิ / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ต้นงวดและปลายงวด
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินลงทุนโครงข่าย - หนิ้สินตามสัญญาเช่าจ่าย
Debt to Equity Ratio (x) Total Liability / Total Equity