หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562* 2563** 2564
รายได้รวม 145,649 150,578 149,329 155,276 152,150 157,722 169,856 180,894 172,890 181,333
ต้นทุนรวม 88,050 88,936 83,548 84,819 82,992 92,259 103,456 139,640 135,179 143,154
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 61,437 63,691 66,427 70,776 60,741 70,498 73,792 78,710 89,398 91,408
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน     46,920 50,366 39,382 40,385 40,105 41,254 37,711 38,179
กำไรสุทธิ 34,884 36,274 36,033 39,152 30,667 30,077 29,682 31,190 27,434 26,922
สินทรัพย์รวม 100,968 112,026 126,351 181,761 275,670 284,067 290,505 289,669 350,171 356,222
หนี้สินรวม 57,426 66,133 79,486 133,268 232,962 233,641 232,836 220,275 274,481 274,397
ส่วนของผู้ถือหุ้น 43,542 45,893 46,865 48,493 42,708 50,427 57,669 69,394 75,689 81,825
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 62,242 60,553 72,174 69,924 71,538 71,061 75,894 83,394 92,104 86,634
เงินลงทุน 9,598 28,460 32,562 32,255 47,554 41,108 20,198 23,029 28,057 19,512
อัตราภาษีเงินได้สุทธิ
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,613 46,237 46,082 49,154 35,864 35,921 35,637 37,402 32,526 32,894
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,714 10,007 10,079 9,999 5,175 5,843 5,923 6,209 5,089 5,970
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24% 22% 22% 20% 14% 16% 17% 17% 15.6% 18.2%
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 11,109 9,224 9,353 8,294 9,902 5,533 6,763 6,721 6,474 5,781
อัตราเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 24% 20% 20% 17% 28% 15% 19% 18% 20% 18%
การเติบโตของรายได้และกำไรเทียบกับปีก่อน  
อัตราเติบโตรายได้การให้บริการ 14.8% 3.7% 1.2% 2.2% 1.60% 4.9% 3.8% 5.7% -4.5% 1.1%
อัตราเติบโตรายได้รวม 15.2% 3.4% -0.8% 4.0% -2.00% 3.7% 7.7% 8.3% -4.4% 4.9%
อัตราเติบโตกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 9.0% 4.0% 4.0% 6.5% -14.00% 16% 4.7% 5.6% 13.6%** 2.2%
อัตราเติบโตกำไรสุทธิ 57.0% 4.0% -1.0% 8.5% -22.00% -1.9% -1.3% 2.7% -12.0%** -1.9%
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 42.0% 42.0% 44.0% 45.6% 39.90% 44.7% 43.4% 43.5% 51.7% 50.4%
อัตรากำไรสุทธิ 24.0% 24.0% 24.0% 25.2% 20.20% 19.1% 17.5% 17.2% 15.9% 14.9%
กำไรต่อหุ้น 11.73 12.20 12.12 13.17 10.31 10.12 9.98 10.49 9.23 9.10
เงินปันผลต่อหุ้น 10.90 12.15 12.00 12.99 10.08 7.08 7.08 7.34 6.92 7.70
อัตราสภาพคล่อง 1.05 0.77 0.88 0.66 0.46 0.5 0.5 0.45 0.4 0.4
หนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (เท่า) Net cash 0.15 0.29 0.70 1.38 1.4 1.3 0.92 0.9 0.8
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.47 0.54 0.79 1.32 2.3 2.2 1.9 1.36 1.0 0.9
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 45 50 34 30 14 13 12 13.3 14 16
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 37% 34% 31% 25% 13% 10% 10% 11% 8.6% 7.7%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน 84% 82% 79% 82% 67% 65% 55% 49% 40% 34%
รายได้แบ่งตามประเทศ
ประเทศไทย     149,329 155,276 152,150 157,722 169,856 180,894 172,890 181,333
ประเทศอื่นๆ - - - - - - - - - 0
รวมรายได้     149,329 155,276 152,150 157,722 169,856 180,894 172,890 181,333
% สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเทศ
ประเทศไทย     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ประเทศอื่นๆ - - - - - - - - - 0%
รวม     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Post-TFRS 15

** Post-TFRS 16

นิยามคำศัพท์

จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็น churn
จำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ตัดออกจากระบบ (Postpaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสถานะการค้างชำระเกิน 45 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ
จำนวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ตัดออกจากระบบ (Prepaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนวันใช้งานหมดเกิน 45 วัน หรือจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งานใดๆ เกิน 90 วัน
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ ผลต่างระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นงวด กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (ARPU excl. IC) รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้บริการข้ามแดนขาเข้า และรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
นาทีเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (MOU) จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียง และ การโทรออกต่างประเทศ หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
อัตราจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn rate) จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จดทะเบียนใหม่ระหว่างงวด และจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
บริการด้านข้อมูล บริการนอกเหนือไปจากการโทร ได้แก่ อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ คอนเทนต์ ข้อความสั้น และบริการด้านข้อมูลอื่นๆ
หนี้สุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / EBITDA
หนี้สุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้ต่อทุน (Interest-bearing Debt to Equity) เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้สินรวมต่อทุน (Total Liabilities to Equity) หนี้สินรวม ณ ปลายงวด / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินลงทุนโครงข่าย
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Yield) (กระแสเงินสดอิสระ – เงินลงทุนโครงข่าย) / (มูลค่าตลาด + มูลค่าทางบัญชีของหนี้สุทธิ)