การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดิจิทัล ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร หรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในองค์กรสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารในระดับถัดลงมาอีก 2 ระดับ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันที บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนองค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที บริษัทได้จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้กับผู้สืบทอดในทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งแทน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

 • ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทและพนักงานรายบุคคล
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติงาน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

 • องค์ประกอบของค่าตอบแทนได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 • มีการเรียกคืนหรือยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัย การลาออกหรือการเลิกจ้าง

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

 • การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีมีฝีมือ และพนักงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญให้มาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การบริหารค่าตอบแทน เพื่อความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว

 • โครงสร้างค่าตอบแทนที่สร้างความสมดุลของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้


โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความสมดุลกันระหว่างค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่กับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสัดส่วนของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะมากขึ้นตามระดับตำแหน่งงานเพื่อผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน รูปแบบของค่าตอบแทน รูปแบบการจ่าย วัตถุประสงค์ จ่ายให้กับ เชื่อมโยงกับหลักการจ่ายค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารอื่น
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่
เงินเดือน
เงินสด
 • จูงใจและดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
 • เพื่อตอบแทนการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
 • สะท้อนผลการปฏิบัติงานทำงานที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ระดับของค่าตอบแทนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลประสบการณ์ทำงาน และภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากผลการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ผลประโยชน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ
 • สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงานที่เหมาะสมตามช่วงอายุ สุขภาพ และรูปแบบการใช้ชีวิต
 • สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • สวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน
 • ไม่เชื่อมโยงกับผลการปฎิบัติงานรายบุคคล
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนระยะสั้น: โบนัสตามผลงาน
เงินสด
 • เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามผลสำเร็จเมื่อเทียบกับแผนงานประจำปี
 • เชื่อมโยงกับความสำเร็จของผลปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทและพนักงานรายบุคคล ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายประจำปีไว้แล้ว
 • สัดส่วนของตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติโดยรวมของบริษัท (corporate KPI) จะมีสัดส่วนที่สูงแปรผันตามระดับของตำแหน่งงาน
 • ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทจะผูกกับผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึงกลยุทธ์หลักขององค์กร
ค่าตอบแทนระยะยาว: Value-Sharing Compensation
เงินสด
 • เป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น
 • รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
 • เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในยะยะยาวโดยพิจารณาจาก ผลประกอบการระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท (อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนสูงกว่าเงินทุน)
 • การคำนวณผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ในกรอบเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่าจ้าง ณ ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน


กรอบแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี จะสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ตัวชี้ผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่อสร้างความร่วมมือกันตามวัฒนธรรมองค์กร โดยสัดส่วนของตัวชี้้ผลการดำเนินระดับองค์กรจะสูงขึ้นตามตำแหน่งงาน

โดยในปี 2566 บริษัทกำหนดให้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงินมีน้ำหนักสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้และกำไร มีการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและบริหารความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสด และโครงสร้างการเงินที่่เหมาะสม ในขณะที่่ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน มุ่งเน้นในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นผู้นำในตลาด สร้างการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงและธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเตรียมความพร้อมของกระบวนการดำเนินงานและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสู่ธุรกิจดิจิทัล

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่่บริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและเป้าหมายระยะยาว ซึ่งผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนระยะยาวในรูปแบบเงินสด

ค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัทกำหนดขึ้นเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักผลประกอบการระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนี้จะถูกจ่าย ออกเป็นเงินสด อย่างไรก็ตามเงินพิเศษนี้เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่าจ้าง ณ ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน ซึ่งอาจมีมูลค่ามากขึ้นหรือลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในกรอบเวลานั้น ๆ