การสนับสนุนการกำหนดนโยบายภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรภายนอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนโยบายในด้านต่างๆ

  สกุลเงิน 2558 2559 2560 2561 2562
การล็อบบี้หรือการโน้มน้าวให้สนับสนุน
บาท
0
0
0
0
0
การสนับสนุนพรรคการเมือง
บาท
0
0
0
0
0
สมาคมทางการค้าหรือองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี
บาท
5,264,989
5,052,687
4,683,685
4,326,605
4,331,964
อื่นๆ
บาท
0
0
0
0
0
รวม
บาท
5,264,989
5,052,687
4,683,685
4,326,605
4,331,964


รายชื่อ 3 องค์กร ที่เอไอเอสให้การสนับสนุนในปี 2562 สูงสุด

ชื่อองค์กร ประเภท วัตถุประสงค์หลักขององค์กร สถานะการเข้าร่วม จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
1. GSM MOU Association
สมาคมทางการค้า
เพื่อร่วมวางแนวทางสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจ
เพื่อสนับสนุนและศึกษาอุตสาหกรรมแนวโน้มโทรคมนาคม เพื่อเข้าใจการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต
3,759,468
2. International Telecommunication Union
สมาคมทางการค้า
เพื่อร่วมวางนโยบายและกฎเกณฑ์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงวางมาตรฐานและสร้างแนวปฎิบัติของอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้การเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนและศึกษาอุตสาหกรรมแนวโน้มโทรคมนาคม เพื่อเข้าใจการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต
268,506
3. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมทางการค้า
เพื่อร่วมพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนและศึกษาอุตสาหกรรมแนวโน้มโทรคมนาคม เพื่อเข้าใจการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต
240,000