นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานคณะกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - 2560
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - 2566
กรรมการ
บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2554 - 2562
ที่ปรึกษา
Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
2563 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, University of Florida, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 164/2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
2563 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 - 2564
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2558 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 - 2564
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
2562 - 2563
กรรมการ
บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 - 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, Harvard University สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
Singapore Telecommunications Limited
2560 - 2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระหว่างประเทศ
Singapore Telecommunications Limited
2554 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
CapitaLand Limited
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี