นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น119/2552
 • Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น6/2556
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงบมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
 • 2559 - 2562 กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีทีโกลบอลเคมิคอล
 • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาและ ส่งเสริมองค์กรมหาชน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการประเมิน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีกรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการด้าน ธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน สำนักงานก.ล.ต.
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2559 - 2563 กรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีคณะกรรมการ พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 8 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - 2562 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่า ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. โอสถสภา
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บีอีซีเวิลด์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ดุสิตธานี
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2559 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยคม
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ และทรัพยากรมนุษย์ฯ
 • 2559 - 2561 กรรมการ บจ. โอสถสภา
 • 2559 กรรมการอิสระ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
 • 2547 - 2559 กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี