บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.3%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.44
2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 693,359,000 23.31
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 242,916,428 8.17
4. สำนักงานประกันสังคม 63,847,200 2.15
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 50,773,107 1.71
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 41,909,048 1.41
7. GIC PRIVATE LIMITED 41,708,451 1.40
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,625,929 0.63
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,383,377 0.52
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 12,781,750 0.43
  รวม 2,384,016,290 80.17
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET EUROPE LIMITED 34,076,743 1.15
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 32,977,521 1.11
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,499,827 0.62
รวม 85,554,091 2.88