บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.3%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45%
2 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32%
3 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 215,018,883 7.23%
4 สำนักงานประกันสังคม 78,144,300 2.63%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 76,323,564 2.57%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 59,531,476 2.00%
7 GIC PRIVATE LIMITED 21,745,700 0.73%
8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 17,149,343 0.58%
  รวม 2,363,984,266 79.51%
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 38,673,540 1.30
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 33,486,283 1.13
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 31,165,595 1.05
รวม 103,325,418 4.78