บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.3%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.44
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.31
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 209,129,350 7.03
4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 76,815,800 2.58
5. สำนักงานประกันสังคม 55,625,900 1.87
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 50,583,006 1.70
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 42,590,916 1.43
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 38,185,263 1.28
9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 25,542,400 0.86
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 19,738,112 0.66

รายชื่อผู้ถือ NVDR

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET EUROPE LIMITED 41,519,690 1.40
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 34,385,814 1.16
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,573,857 0.59
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,039,968 0.54
5. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 7,366,100 0.25
6. J.P. MORGAN SECURITIES PLC 5,478,515 0.18
7. BBHISL NOMINEES LIMITED 3,799,600 0.13
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 3,785,510 0.13
9. CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-NORTHCAPE CAPITAL 3,763,892 0.13
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 2,669,370 0.09