15 พฤศจิกายน 2566
เอไอเอสและบริษัทย่อยฯ ได้สำเร็จกระบวนการเข้าซื้อหุ้นใน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ในสัดส่วนร้อยละ 19
12 กรกฎาคม 2561
เอไอเอสและบริษัทย่อยฯ ได้เข้าซื้อหุ้น บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ ในจำนวน 103,989,766 หุ้น ผ่านกระบวนการ Tender offer (ครั้งที่ 2)
23 มกราคม 2561
เอไอเอสและบริษัทย่อยฯ ได้เข้าซื้อหุ้น บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ ในจำนวน 476,196,534 หุ้น ผ่านกระบวนการ Tender offer (ครั้งที่ 1)
2 ตุลาคม 2544
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จาก 10 บาท เป็น 1 บาท โดยเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจากเดิม 500,000,000 หุ้น เป็น 5,000,000,000 หุ้น
24 กันยายน 2544
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 2,700 ล้านบาท เป็น 2,935 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ SHIN 17 ล้านหุ้น และ SingTel 6.5 ล้านหุ้น
24 กุมภาพันธ์ 2542
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 2,340 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ SingTel จำนวน 36 ล้านหุ้น
17 พฤศจิกายน 2537
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 780 ล้านบาทเป็น 2,340 ล้านบาทโดยการเพิ่มทุนจำนวน 156 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่
7 พฤษภาคม 2536
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 750 ล้านบาทเป็น 780 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 3 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
1 เมษายน 2536
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 500 ล้านบาทเป็น 750 ล้านบาทโดยการเพิ่มทุนจำนวน 25 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

ADVANC ได้มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ESOP ดังนี้

ทุนชำระแล้ว (บาท)

ปี 1 มกราคม เพิ่มทุน 31 ธันวาคม
2565 2,973,925,791 283,945 2,974,209,736
2564 2,973,554,313 371,478 2,973,925,791
2563 2,973,178,632 375,681 2,973,554,313
2562 2,973,095,330 83,302 2,973,178,632
2561 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2560 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2559 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2558 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2557 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2556 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2555 2,973,095,330 - 2,973,095,330
2554 2,970,076,139 3,019,191  2,973,095,330
2553 2,965,443,054 4,633,085 2,970,076,139
2552 2,961,739,547 3,703,507 2,965,443,054
2551 2,958,123,252 3,616,295 2,961,739,547
2550 2,953,546,816 4,576,436 2,958,123,252
2549 2,950,639,869 2,906,947 2,958,123,252
2548 2,945,188,074 5,451,795 2,950,639,869
2547 2,938,524,890 6,663,184 2,945,188,074
2546 2,935,000,000 3,524,890 2,938,524,890