นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานคณะกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - 2560
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - 2566
กรรมการ
บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2554 - 2562
ที่ปรึกษา
Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - 2564
Group Chief Corporate Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
2551 - 2558
Group Chief Financial Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Engineering Management), University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DAP: Director Accreditation Program รุ่น 138/2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บจก. กัลฟ์1
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
2563 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2561 - ปัจจุบัน
Board of Councilors
University of Southern, California Annenberg School for Communication and Journalism สหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
กรรมการ
Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2561 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เจพี
2554 - 2560
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2551 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. กัลฟ์ เจพี
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 - 2559
ผู้แทนถือใบอนุญาต
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 - 2559
ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 - 2559
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี