นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น29/2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน Managing Partner R&T Asia (Thailand) Limited
 • 2548 - 2557 ผู้บริหาร บจ.ฮันตันแอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chai man Program (RCP) รุ่น 16/2550
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2561 - พ.ย.63 ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.
 • 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจธนาคารกรุงไทย
 • 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
 • 2549 - 2555 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนกรุงไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการ ประกันภัย(คปภ.)
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ส์
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2558 - ปัจจุบัน Group Chief Corporate Officer Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2551 - 2558 Group Chief Financial Officer Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี