นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2551 - 2557 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2551 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2550 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited
 • 2548 - 2557 ผู้บริหาร / บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2540 - 2551 กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่น 16/2550
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ปตท.
 • 2549 - 2555 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ / การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / Amobee Asia Pte. Ltd.
 • 2558 - ปัจจุบัน Group Chief Corporate Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Enterprise Security Pte. Ltd.
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / Trustwave Holdings Inc.
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / Amobee Inc.
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / Kontera Technologies Ltd.
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / Optus Australia Investments Pty Limited
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Digital Life Pte. Ltd.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / Amobee Group Pte. Ltd.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / Comcentre PCC Limited
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel ICT Pte. Ltd.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / GDL Lifestream Pte. Ltd.
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Asian Investments Pte Ltd
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / OPEL Networks Pty Limited
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Services Australia Pty. Limited
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / Singapore Telecom Australia Pty Limited
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Optus Pty Limited
 • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / Integrated Data Services Limited
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / Singtel Optus Pty Limited
 • 2551 - 2558 Group Chief Financial Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี