นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฮุย เว็ง ชอง
กรรมการผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้อำนวยการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2552 รองกรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2553 - 2556 CEO International / Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0011
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Psychology Counseling Services Rider University รัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าทีสายปฏิบัติกา / บมจ. แม็คกรุ๊ป
 • 2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล / บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • 2550 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0010
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ University of Michigan at Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Capital Market Academy (วตท.) รุ่นที่ 19
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2556 - 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2554 - 2558 กรรมการบริษัท กลุ่ม จ. / ศูนย์ให้บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์
 • 2549 - 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท คณะ วิทยาการ การจัดการและวิศวกรรม หลักสูตรการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2561
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2557
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - 2560
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • 2556 - 2559
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  ที่ปรึกษาทางการเงิน / บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • 2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารการเงิน / บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • 2550 - 2556
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

 

Notes :
 1. รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์