นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายโก เซียว เอง
กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้อำนวยการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, University of California
 • Bachelor of Science in Economics. Major in Finance, The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Bachelor of Applied Science (Computer Science), The Moore School of Electrical Engineering of the University of Pennsylvania
 • Advanced Management Program, Harvard Business School
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - 2564
Managing Director
Home, Consumer SG Singapore Telecommunications Ltd, Singapore
2555 - 2558
Managing Director
Television Singapore Telecommunications Ltd, Singapore
2553 - 2555
Chief Digital Home
Singapore Telecommunications Ltd. Singapore
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Psychology Counseling Services Rider University รัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2562
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. โคนิเคิล
2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากร บุคคลกลุ่มอินทัช
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 - 2558
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
บมจ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล
บมจ. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)
2550 - 2554
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. เซ็นทรัลวัตสัน(ประเทศไทย)
2547 - 2550
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Management Science and Engineering Stanford University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 257/2561
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 113/2557
 • สัมมนาของบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ 2563 เรื่่องมาตรฐาน รายงานการทางการเงินTFRS9, TFRS15 และ TFRS16 จำนวนชัวโมง CPD: 7 ชั่วโมง
 • สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.30)
ประสบการณ์ทำงาน
2561 - ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - 2561
รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - 2560
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป
2556 - 2559
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. ไทย โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

 

Notes :
 1. รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์