นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร (1 ตุลาคม 2563)
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฮุย เว็ง ชอง
กรรมการผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้อำนวยการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่่ 230/2559
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - 2552 รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2553 - 2556 CEO International Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Psychology Counseling Services Rider University รัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
 • หลักสูตรBoard Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2562
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคนิเคิล
 • 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากร บุคคลกลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
 • 2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล บมจ. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • 2550 - 2554 ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. เซ็นทรัลวัตสัน(ประเทศไทย)
 • 2547 - 2550 ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Management Science and Engineering Stanford University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)257/2561
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 113/2557
 • สัมมนาของบริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ 2563 เรื่่องมาตรฐาน รายงานการทางการเงินTFRS9, TFRS15 และ TFRS16 จำนวนชัวโมง CPD: 7 ชั่วโมง
 • สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.30)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - 2561 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2559 - 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป
 • 2556 - 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

 

Notes :
 1. รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์