นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต National University of Singapore, Singapore
 • Postgraduate Diploma, Business Administration, National University of Singapore, Singapore
 • Master, Research in Electronics Systemc, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
 • General Degree, Electronics, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2565 – ปัจจุบัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Bridge Mobile Pte Ltd.
2560 – ปัจจุบัน
Authority Member
Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Psychology Counseling Services Rider University รัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2562
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. โคนิเคิล
2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากร บุคคลกลุ่มอินทัช
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 - 2558
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ
บมจ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล
บมจ. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)
2550 - 2554
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. เซ็นทรัลวัตสัน(ประเทศไทย)
2547 - 2550
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจ. ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์
ตำแหน่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Management Science and Engineering Stanford University, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 257/2561
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 113/2557
 • สัมมนาของบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ 2563 เรื่่องมาตรฐาน รายงานการทางการเงิน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 จำนวนชั่วโมง CPD: 7 ชั่วโมง
 • สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.30)
ประสบการณ์ทำงาน
2566 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - 2566
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2560 - 2561
รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - 2560
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป
2556 - 2559
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. ไทย โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายปรัธนา ลีลพนัง
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ต.ค. 2560
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.000007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science in Electrical Engineering, Washington University in St. Louis, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Science in System Science and Mathematics, Washington University in St. Louis, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2560 – ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 – 2560
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
2563 – ปัจจุบัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สตอร์ม จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ต.ค. 2563
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 137/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2563 – ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
2562 – 2563
ประธานบริหารกลุ่มคลัสเตอร์ (ไทย ลาว เมียนมาร์)
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กรและการพาณิชย์ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและบริหารลูกค้า
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายกิตติ งามเจตนรมย์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มี.ค. 2565
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.00045%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 325/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2565 – ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2563 – 2565
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจ – ฟิกซ์ บรอดแบนด์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2556 – 2563
หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคกลาง
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไมโม่ เทค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายมนตรี คงเครือพันธ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • สัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum จัดโดย Singapore Telecommunication Limited (2565)
 • หลักสูตร Thai Financial Reporting Standards (TFRS 9) และประเด็น ปัญหาในทางปฏิบัติ จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (2565)
ประสบการณ์ทำงาน
2566 – ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2564 – 2566
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 – 2564
SEA Accounting Operation Advisory Leader
Deloitte SEA
2561 – 2564
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
2559 - 2561
ผู้อำนวยการสายงานการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
2557 - 2559
หัวหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี