นายแอเลน ลิว ยง เคียง
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and Country Chief Officer Thailand Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2557 - 2562 Chief Executive Officer, Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus Pty Limited 2555 - 2557 Chief Executive Officer, Group Digital Life and Country Chief Officer Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2555 Chief Executive Officer (Singapore) Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเอนก พนาอภิชน
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น111/2551
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 6 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากรรมการ พัฒนาธุรกิจใหม่บมจ. ไทยคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการทบทวน กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไฮช็อปปิ้ง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อิน ทัชมีเดีย
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทัชทีวี
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮช็อปปิ้งทีวี
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์แอนด์เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2561 - 2562 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ iPeople Inc,
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BPI Family Bank
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BPI Capital Corporation
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Manila Water Company Inc.
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ Ayala Foundation Inc.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Energy Holding Inc.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
 • 2553 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company Inc.
 • 2541 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี