นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
ประธานกรรมการบริหาร
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Engineering Management), University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DAP: Director Accreditation Program รุ่น 138/2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บจก. กัลฟ์1
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
2563 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2561 - ปัจจุบัน
Board of Councilors
University of Southern, California Annenberg School for Communication and Journalism สหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
กรรมการ
Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2561 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - 2563
กรรมการ
บจก. กัลฟ์ เจพี
2554 - 2560
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2551 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก. กัลฟ์ เจพี
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 - 2559
ผู้แทนถือใบอนุญาต
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 - 2559
ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 - 2559
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
เมษายน 2567 - ปัจจุบัน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
2563 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557
กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมิทธ์ พนมยงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Science (Economics), the London School of Economics and Political Science (LSE), สหราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 76/2551
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), รุ่น 0/2557
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กับฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัฟล์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
กรรมการ
Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
2563 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH
กรรมการ
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โอแอนด์เอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Ltd.
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2563 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2561 - 2561
ประธาน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการ
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2561
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, Harvard University สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
Singapore Telecommunications Limited
2560 - 2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระหว่างประเทศ
Singapore Telecommunications Limited
2554 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
CapitaLand Limited
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Master of Business Administration, University of Florida, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP: Director Certification Program รุ่น 164/2555
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บมจ. กัลฟ์อิเล็คตริก
2563 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
กรรมการ
Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 - 2564
กรรมการ
บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2558 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
กรรมการ
Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 - 2564
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 - 2564
กรรมการ
Kolpos Pte. Ltd.
2562 - 2563
กรรมการ
บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 - 2563
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
กรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 - 2564
กรรมการ
Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 - 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - 2564
Group Chief Corporate Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
2551 - 2558
Group Chief Financial Officer
Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต National University of Singapore, Singapore
 • Postgraduate Diploma, Business Administration, National University of Singapore, Singapore
 • Master, Research in Electronics Systemc, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
 • General Degree, Electronics, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2565 – ปัจจุบัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ
Bridge Mobile Pte Ltd.
2560 – ปัจจุบัน
Authority Member
Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี