ชื่อหลักทรัพย์
ADVANC
ตลาดหลักทรัพย์
SET
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน
4,997,459,800 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2,973,554,313 บาท
มูลค่าตลาดรวม
506,991.01 ล้านบาท
(ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
วันเริ่มซื้อขายวันแรก
5 พ.ย. 2534
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
36.23 (%)
จำนวนซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
6,161,200 หุ้น
(ค่าเฉลี่ย ณ ไตรมาส 4/2562)
อัตราส่วนการถือครอง
หลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ
34.55 %
หมายเลข ISIN
ในประเทศ TH0268010Z03
ต่างประเทศ TH0268010Z11
NVDR TH0268010R11