หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

 1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
 2. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้ใช้เครื่องมือ Board Skill Matrix เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ รวมถึงมีการพิจารณาให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ ที่จะสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่อนาคต
 3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
 4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี

 1. ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม
 2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
 4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
 5. ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส
คณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ
300,000
x
/
• กรรมการ
75,000
25,000
/
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ
25,000
25,000
/
• กรรมการ
x
25,000
/
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธานกรรมการ
10,000
25,000
/
• กรรมการ
x
25,000
/

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
 • ในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนเงิน 28.42 ล้านบาท
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ค่าเบี้ยประชุม (บาท) โบนัส (บาท) ค่าตอบแทนอื่นๆ
นายกานต์ ตระกูลฮุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
3,600,000
-
3,160,000
-
นายสมประสงค์ บุณยะชัย
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
900,000
600,000
2,253,600
-
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
1,200,000
1,125,000
3,160,000
-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
1,020,000
1,075,000
2,299,000
-
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
1,020,000
800,000
2,299,000
-
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
900,000
750,000
2,263,600
-
รวม 1)  
8,640,000
4,350,000
15,435,200
-

หมายเหตุ:
1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2563 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2563 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ด้วย
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท