หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

 1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
 2. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้ใช้เครื่องมือ Board Skill Matrix เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ รวมถึงมีการพิจารณาให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ ที่จะสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่อนาคต
 3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
 4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

 1. Remuneration of directors should reflect their duties and responsibilities and at a rate similar to the industry standards and companies of similar size.
 2. The Leadership Development and Compensation Committee is responsible for determining necessary and appropriate remuneration in both monetary and non-monetary terms for directors, members of the sub-committees, and CEO, including senior executives reporting directly to the CEO.
 3. Remuneration for directors and sub-committee must approved by the Company’s shareholders at annual general meeting of shareholders.
 4. Directors who are executives or employees of the Company or its controlling shareholders are not entitled to receive such remuneration.
 5. Chairman of the Board of Directors is not entitled to receive an additional monthly retainer or meeting allowance when he or she holds any chair or membership of the sub-committees.
กรรมการ ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส
คณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ
300,000
x
/
• กรรมการ
75,000
25,000
/
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ
25,000
25,000
/
• กรรมการ
x
25,000
/
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธานกรรมการ
10,000
25,000
/
• กรรมการ
x
25,000
/

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
 • ในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการจำนวน 8 ราย เป็นจำนวนเงิน 28.63 ล้านบาท
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ค่าเบี้ยประชุม (บาท) โบนัส (บาท) ค่าตอบแทนอื่นๆ
นายกานต์ ตระกูลฮุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
3,600,000
-
3,150,000
-
นายสมประสงค์ บุณยะชัย
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
900,000
350,000
2,253,600
-
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
1,200,000
650,000
3,150,000
-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
1,020,000
650,000
2,289,000
-
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบ
679,839
350,000
1,737,132
-
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
610,000
225,000
2,372,387
-
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์
 • กรรมการ
900,000
175,000
2,253,600
-
นางทัศนีย์ มโนรถ*  
225,000
175,000
558,140
-
รวม  
9,134,839
2,575,000
16,928,859
-

หมายเหตุ:
1) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
2) นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
3) นางทัศนีย์ มโนรถ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2560 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2560 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้วย