บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.3%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.44
2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 693,359,000 23.31
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 170,937,526 5.75
4. สำนักงานประกันสังคม 99,947,200 3.36
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,903,801 1.75
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 36,613,756 1.23
7. GIC PRIVATE LIMITED 35,219,932 1.18
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,755,052 0.73
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,027,666 0.64
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 15,692,109 0.53
  รวม 2,347,168,042 78.92
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 32,308,956 1.09
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,696,697 0.83
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,437,127 0.62
รวม 75,442,780 2.54