นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • 4 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการประธานกรรมการการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2558 - 2560 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการพัฒนาความ เป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการทบทวน กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสซีบีเท็นเอ็กซ์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
 • 2554 - 2562 ที่ปรึกษา Kubota Corporation (Japan)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
 • หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2561 - 2562 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ iPeople Inc,
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BPI Family Bank
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ BPI Capital Corporation
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Manila Water Company Inc.
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ Ayala Foundation Inc.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Energy Holding Inc.
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
 • 2553 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company Inc.
 • 2541 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom Inc.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2563
 • -
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
 • 2563 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and Country Chief Officer Thailand Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2557 - 2562 Chief Executive Officer, Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus Pty Limited 2555 - 2557 Chief Executive Officer, Group Digital Life and Country Chief Officer Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2555 Chief Executive Officer (Singapore) Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี