อัตราผลตอบแทนเงินปันผลคำนวนจาก เงินปันผลรวมต่อหุ้น หารด้วยราคาหุ้นเฉลี่ยในปีนั้นๆ

จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70% ของกำไรสุทธิในงบรวม

จ่ายเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายน และเดือนกันยายน

 

เงินปันผลสำหรับปี วันแรกที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายปันผล ชนิดเงินปันผล งวดการจ่ายปันผล จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)
2560 7 ส.ค. 60 10 ส.ค. 60 25 ส.ค. 60 เงินสด ระหว่างกาล 3.51  
2559 5 เม.ย. 60 11 เม.ย. 60 26 เม.ย. 60 เงินสด ประจำปี 4.29 10.08
15 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59 เงินสด ระหว่างกาล 5.79
2558 31 มี.ค. 59 5 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59 เงินสด ประจำปี 6.49 12.99
  11 ส.ค. 58 17 ส.ค. 58 1 ก.ย. 58 เงินสด ระหว่างกาล 6.50  
2557 26 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58 22 เม.ย. 58 เงินสด ประจำปี 5.96 12.00
  13 ส.ค. 57 18 ส.ค. 57 2 ก.ย. 57 เงินสด ระหว่างกาล 6.04  
2556 28 มี.ค. 57 2 เม.ย. 57 22 เม.ย. 57 เงินสด ประจำปี 5.75 12.15
  16 ส.ค. 56 21 ส.ค. 56 4 ก.ย. 56 เงินสด ระหว่างกาล 6.40  
2555 1 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 เงินสด ประจำปี 5.00 10.90
  21 ส.ค. 55 24 ส.ค. 55 6 ก.ย 55 เงินสด ระหว่างกาล 5.90  
2554 2 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 23 เม.ย. 55 เงินสด ประจำปี 4.26 8.43
  16 ส.ค. 54 19 ส.ค. 54 2 ก.ย. 54 เงินสด ระหว่างกาล 4.17  
2553 4 เม.ย. 54 8 เม.ย. 54 26 เม.ย. 54 เงินสด ประจำปี 3.92 12.92
  16 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 3 ธ.ค. 53 เงินสด พิเศษ 6.00  
  17 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 เงินสด ระหว่างกาล 3.00  
2552 12 เม.ย. 53 20 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 เงินสด ประจำปี 3.30 11.30
  12 เม.ย. 53 20 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 เงินสด พิเศษ 5.00  
  25 ส.ค. 52 28 ส.ค. 52 10 ก.ย. 52 เงินสด ระหว่างกาล 3.00  
2551 16 เม.ย. 52 21 เม.ย. 52 4 พ.ค. 52 เงินสด ประจำปี 3.30 6.30
  22 ส.ค. 51 27 ส.ค. 51 10 ก.ย. 51 เงินสด ระหว่างกาล 3.00  
2550 16 เม.ย. 51 21 เม.ย. 51 8 พ.ค. 51 เงินสด ประจำปี 3.30 6.30
  24 ส.ค. 50 29 ส.ค. 50 10 ก.ย. 50 เงินสด ระหว่างกาล 3.00  
2549 30 มี.ค. 50 4 เม.ย. 50 10 พ.ค. 50 เงินสด ประจำปี 3.30 6.30
  25 ส.ค. 49 30 ส.ค. 49 13 ก.ย. 49 เงินสด ระหว่างกาล 3.00  
2548 30 มี.ค. 49 4 เม.ย. 49 8 พ.ค. 49 เงินสด ประจำปี 3.30 6.30
  22 ส.ค. 48 25 ส.ค. 48 6 ก.ย. 48 เงินสด ระหว่างกาล 3.00  
2547 7 มี.ค. 48 10 มี.ค. 48 11 เม.ย. 48 เงินสด ประจำปี 2.60 4.75
  25 ส.ค. 47 30 ส.ค. 47 9 ก.ย. 47 เงินสด ระหว่างกาล 2.15  
2546 31 มี.ค. 47 5 เม.ย. 47 20 พ.ค. 47 เงินสด ประจำปี 2.10 4.10
  19 ส.ค. 46 22 ส.ค. 46 4 ก.ย. 46 เงินสด ระหว่างกาล 2.00  
2545 3 เม.ย. 46 9 เม.ย. 46 23 พ.ค. 46 เงินสด ประจำปี 1.55 1.55
2544 4 เม.ย. 45 10 เม.ย. 45 23 พ.ค. 45 เงินสด ประจำปี 0.40 0.40
2543 3 เม.ย. 44 9 เม.ย. 44 25 พ.ค. 44 เงินสด ประจำปี 0.40 0.40
2540 7 เม.ย. 41 10 เม.ย. 41 25 พ.ค. 41 เงินสด ประจำปี 0.11 0.41
  21 ส.ค. 40 26 ส.ค. 40 9 ก.ย. 40 เงินสด ระหว่างกาล 0.30  
2539 2 เม.ย. 40 8 เม.ย. 40 23 พ.ค. 40 เงินสด ประจำปี 0.30 0.60
  23 ส.ค. 39 28 ส.ค. 39 10 ก.ย. 39 เงินสด ระหว่างกาล 0.30  
2538 4 เม.ย. 39 10 เม.ย. 39 23 พ.ค. 39 เงินสด ประจำปี 0.30 0.50
  23 ส.ค. 38 28 ส.ค. 38 8 ก.ย. 38 เงินสด ระหว่างกาล 0.20  
2537 4 เม.ย. 38 10 เม.ย. 38 25 พ.ค. 38 เงินสด ประจำปี 0.15 0.32
  23 ส.ค. 37 26 ส.ค. 37 9 ก.ย. 37 เงินสด ระหว่างกาล 0.17  
2536 4 เม.ย. 37 8 เม.ย. 37 27 พ.ค. 37 เงินสด ประจำปี 0.17 0.27
  20 ส.ค. 36 25 ส.ค. 36 7 ก.ย. 36 เงินสด ระหว่างกาล 0.10  
2535 5 เม.ย. 36 9 เม.ย. 36 10 พ.ค. 36 เงินสด ประจำปี 0.14 0.21
  11 ส.ค. 35 17 ส.ค. 35 7 ก.ย. 35 เงินสด ระหว่างกาล 0.07  
2534 17 มี.ค. 35 20 มี.ค. 35 6 พ.ค. 35 เงินสด ประจำปี 0.06 0.06

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยจ่าย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีแรก และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีหลัง และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในส่วนของบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผน การลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย