บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.3%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45%
2 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32%
3 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1 241,225,781 8.11%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 78,376,072 2.64%
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 67,661,994 2.28%
6 สำนักงานประกันสังคม 55,716,300 1.87%
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,580,122 0.66%
8 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 14,347,251 0.48%
9 GIC PRIVATE LIMITED 12,344,300 0.42%
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 11,469,551 0.39%
  รวม 2,396,792,371 80.62%

หมายเหตุ : 1 ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 38,673,540 1.30
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 33,486,283 1.13
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 31,165,595 1.05
รวม 103,325,418 4.78