บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.3%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1 194,433,111 6.54
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 104,875,677 3.53
5. สำนักงานประกันสังคม 83,327,800 2.80
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 64,711,718 2.18
7. GIC PRIVATE LIMITED 20,431,500 0.69
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,812,113 0.63
9. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 12,366,447 0.42
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 11,849,688 0.40
  รวม 2,973,178,632 80.95

หมายเหตุ : 1 ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 19 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 27,125,980 0.91
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 20,656,452 0.69
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,002,655 0.66
รวม 53,456,198 0.54