บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.30%
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 10 ส.ค. 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 149,850,387 5.04
4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 100,370,100 3.38
5. สำนักงานประกันสังคม 72,026,900 2.42
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 39,847,498 1.34
7. CHASE NOMINEES LIMITED 36,963,717 1.24
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 30,832,000 1.04
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 26,540,300 0.89
10. GIC PRIVATE LIMITED 20,065,037 0.67
  รวม 2,372,566,939 79.80

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด