บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.30%
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 168,215,532 5.66
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 141,557,153 4.76
5. สำนักงานประกันสังคม 78,755,100 2.65
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 57,578,203 1.94
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 17,655,926 0.59
8. GIC PRIVATE LIMITED 11,505,235 0.39
9. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 10,226,400 0.34
10. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 10,226,400 0.34
  รวม 2,391,790,949 80.45

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 (วัน record date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด