บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.30%
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 20 ก.พ. 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.  693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 153,218,372 5.15
4. สำนักงานประกันสังคม 53,349,500 1.79
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 48,320,100 1.63
6. CHASE NOMINEES LIMITED 40,596,014 1.37
7. GIC PRIVATE LIMITED 39,632,937 1.33
8. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38,044,800 1.28
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 35,573,096 1.20
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,221,224 0.85
  รวม 2,330,027,043 78.37

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด