บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 40.00%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1 172,311,185 5.80
4. South East Asia UK (Type C) Nominee Limited 123,721,953 4.16
5. สำนักงานประกันสังคม 81,587,800 2.74
6. State Street Bank Europe Limited 52,949,864 1.78
7. State Street Bank And Trust Company 18,601,776 0.63
8. GIC Private Limited 13,484,873 0.45
9. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 11,076,400 0.37
10. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 11,076,400 0.37
  รวม 2,380,881,251 80.08

หมายเหตุ : 1 ผู้ถือหุ้นสามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 16 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการถือหน่วย (%)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 33,779,637 1.14
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 19,676,561 0.66
รวม 53,456,198 1.80