บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 40.00%
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1 165,776,946 5.58
4. South East Asia UK (Type C) Nominee Limited 96,999,361 3.26
5. สำนักงานประกันสังคม 91,539,800 3.08
6. State Street Bank Europe Limited 52,759,037 1.77
7. State Street Bank And Trust Company 20,386,103 0.69
8. GIC Private Limited 12,203,794 0.41
9. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 11,304,200 0.38
10. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 11,304,200 0.38
  รวม 2,358,344,441 79.32