นายกานต์ ตระกูลฮุน *
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2529 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP) 29/2003
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ส.ค. 2558 - พ.ย. 2559
  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2558
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย *
รองประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน
  รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
  กรรมการ, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บมจ. ไทยคม
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2552 - 2554
  ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2543 - 2551
  กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์
 • 2542 - 2551
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2537 - 2551
  กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  กรรมการบริหาร, บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
  กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. ไอทีวี
 • 2543 - 2550
  รองประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Barrister-at-law, Lincoln’s Inn
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2548 - ปัจจุบัน
  ผู้บริหาร, บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2550 - 2551
  กรรมการสรรหา, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2540 - 2551
  กรรมการ, บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางทัศนีย์ มโนรถ *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 32/2546
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - พ.ค. 2557
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2541 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการ, บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด
 • 2556
  ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
 • 2549 - 2555
  ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง, บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 • 2554 - 2555
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ปตท.
 • 2554 - 2555
  กรรมการ, บมจ. ปตท. ผลิตและสำรวจ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Insitiute of Technology U.S.A.
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สิงคโปร์, Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2551
  กรรมการบริหาร, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสตีเฟน จอฟฟรีย์ มิลเลอร์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Commerce University of New South Wales, Australia
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา Singapore Technologies Telemedia
 • มิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2557
  President and Chief Operating Officer, Singapore Technologies Telemedia
 • เม.ย. 2555 - พ.ค. 2556
  President and Chief Financial Officer, Singapore Technologies Telemedia
 • มิ.ย. 2553 - มี.ค. 2555
  Senior EVP and Chief Financial Officer, Singapore Technologies Telemedia
 • ม.ค. 2548 - มิ.ย. 2553
  Chief Financial Officer, Singapore Technologies Telemedia
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2551
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547-2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Accountancy from the National University of Singapore and Certified Public Accountant ประเทศสิงคโปร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน
  Member of the Governing Board, Lee Kong Chian School of Medicine
 • 2553 - ปัจจุบัน
  Council Member, Singapore Institute of Certified Public Accountants
 • 2551 - ปัจจุบัน
  Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunications Limited
 • 2547 - 2551
  Executive Vice President, Strategic Investments,
  Singapore Telecommunications Limited
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 175/2556
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 - ปัจจุบัน
  Board of Visitors, University of Maryland
 • ก.ค. - ต.ค. 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ม.ค. - มิ.ย. 2558
  ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล และรักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 2557 - 2558
  กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร