การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น

เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอไอเอสจึงมีนโยบายในกาต่อต้านการทุจริต การให้สินบน และคอร์รัปชั่น ทุกชนิด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอไอเอสไม่มีการจ่ายเงินให้กับพรรคการเมือง หรือการให้ค่าอำนวยความสะดวกที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เมนู “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

นโยบาย

เอไอเอสประกาศใช้นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการใดๆ ก็ตามที่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

สาระสำคัญของนโยบาย:

  • เอไอเอสมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และที่มิใช่ตัวเงิน
  • ในการบริจารเพื่อการกุศล เอไอเอสจะสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ โดยจะไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน และจะระมัดระวังไม่ให้การสนับสนุนดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นวิธีหลีกเลี่ยงในการให้สินบน
  • เอไอเอสไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก
  • เอไอเอสไม่อนุญาตให้พนักงานให้หรือรับของขวัญหรือค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ