สารจากประธานกรรมการ

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์เพื่อรองรับการเติบโต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราจะเห็นถึงการเกิดของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างสินค้าบริการที่ตอบสนองชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและสะดวกรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิมๆ ตัวอย่างโมเดลธุรกิจเช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy), ธุรกิจที่เรียกกันว่า Over-the-top (OTT) ที่สร้างแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต และคลาวด์แพลตฟอร์ม เป็นต้น ขณะที่พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนแปลงและใช้บริการโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมเช่นการโทรลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายที่ผลักดันให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลกรวมถึงเอไอเอสมุ่งปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เอไอเอสจะต่อยอดจากจุดแข็งในด้านโครงสร้างโทรคมนาคมเพื่อสร้างสินค้าบริการดิจิทัลที่หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
เอไอเอสกำลังพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล (digital transformation) โดยจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เสริมประสบการณ์ใช้งานให้กับลูกค้าและส่งเสริมการเติบโตของรายได้ โดยปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ได้แก่ โครงข่าย บริการ พนักงานและวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงข่าย 5G ในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแพ็คเกจแบบคอนเวอเจนซ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล รวมถึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการลูกค้าออนไลน์แบบลูกค้าสามารถบริการตนเอง โดยระหว่างปี 2560 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและสร้างแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ให้กับพนักงานของเรา สำหรับแผนการในระยะกลางเอไอเอสจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงาน รวมถึงพัฒนาบริการลูกค้าไปสู่ประสบการณ์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในด้านโครงข่ายเอไอเอสวางแผนที่จะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยปฎิบัติงานและปรับโครงสร้างระบบไอทีให้ใช้งานได้สอดคล้องกับระบบคลาวด์ เพื่อให้โครงข่ายคล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนยิ่งขึ้น

ร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ดิจิทัลโซลูชั่นนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศของเรายังมีความเหลื่อมล้ำในหลายส่วน เช่น ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ขณะที่กลุ่มคนในภาคเกษตรกรรมยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดอย่างเสรีและขาดเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้แข็งแรงขึ้น ในปี 2561 นี้ เอไอเอสมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักแนวคิด “Digital for Thais” ใช้ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายสาขา ตั้งแต่สตาร์ทอัพ ผู้ผลิตคอนเทนต์ ไปจนถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (digital divide) ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศไทยในวงกว้าง

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ